Kategoria: czasy nowożytne

 

Arystokracja Riukiu

Banjo

Chōshi

Edo nobori

Epoki historyczne Riukiu

Fudaaratamehō

Gechiyaku

Hirajo

Hyōjōsho

Kafu

Kaisen

Kaiya

Keizuza

Kombuza

Kuramoto

Kyūchihō

Mabiki

Mooashibi

Naha satonushi dokoro

Odori bugyō

Okite jūgokajō

Peechin

Peekumi

Rangi dworskie

Ryūkyū kan

Sai On

Sasunosoba

Shi Liuqiu ji

Shi Ryūkyū ki

Shō Jōken

Sotetsuhō

Tamagusuku Chōkun

Umadema

Wielka fala tsunami ery Meiwa

Yaadui

Yaeyama zaiban

Yamato yokome

Yōihō

Yukatchu

Zaiban

Zaiban bugyō

Zenikura