Kategoria: Ko Ryūkyū

 

Aji okite

Banjo

Bankoku shiryō no kane

Binjin sanjūroku sei

Chōshi

Epoki historyczne Riukiu

Hokuzan kanshu

Momourasoe rankan no mei

Oyake Akahachi

Ōyakomoi

Sanzan

Shi Liuqiu lu

Shi Ryūkyū roku

Shō En

Shō Shin

Tei Dō

Wojna Gosamaru-Amawari

Yoasutabe

Zamieszki Shiro-Furi