Kategoria: administracja Riukiu

 

Aji okite

Banjo

Chōshi

Fudaaratamehō

Hirajo

Hokuzan kanshu

Hyōjōsho

Jitō

Keizuza

Kuramoto

Kyūchihō

Odori bugyō

Sanshikan

Sasunosoba

Sessei

Shuri ōyako

Sotetsuhō

Yaeyama zaiban

Yamato yokome

Yōihō

Zaiban

Zenikura