Kategoria: administracja Riukiu

 

Aji okite

Banjo

Chōshi

Fudaaratamehō

Hirajo

Hokuzan kanshu

Hyōjōsho

Jitō

Keizuza

Kuramoto

Kyūchihō

Naha satonushi dokoro

Odori bugyō

Omono gusuku

Oyamise

Sanshikan

Sasunosoba

Sessei

Shuri ōyako

Sotetsuhō

Yaeyama zaiban

Yamato yokome

Yōihō

Zaiban

Zenikura